Privacy Policy

Privacy Policy


De Wolvenput verwerkt persoonsgegevens enkel overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Dirk De Spiegelaere op info@dewolvenput.be


Verwerkingsdoeleinden

De Wolvenput verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten ENKEL voor klanten- en reservatiebeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van reservaties/boekingen, facturatie). De persoonsgegevens beperken zich tot de naam van de klant, zijn telefoonnummer en emailadres(sen).


Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Overmaken aan derden

Informatie wordt NOOIT met derden gedeeld.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende een termijn van 5 jaar.


Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft ten allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@dewolvenput.be.Direct marketing

De Wolvenput verbindt er zich toe de verzamelde gegevens niet te gebruiken voor commerciƫle en marketing doeleinden.


Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).